Zásady ochrany osobných údajov

Správcom údajov je spoločnosť MB – SVING, s.r.o. so sídlom V mokřinách 283/8, 14700 Praha 4, IČO: 47549891, zapísaná u Mestského súdu v Prahe , spis. Značka C 21587

MB – SVING , s.r.o. je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”). Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR.

Osobné údaje sú spracovávané v tomto rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • email
 • v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len osobné údaje")

Citlivé osobné údaje

Údaje spadajúce z hľadiska GDPR do kategórie citlivé osobné údaje nezhromažďujeme.

Účel získaných informacií

 • Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnením právnych povinností správcu vyplývajúcich z obecne záväzných právnych predpisov.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje spracovávané pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zvláštnych právnych predpisov správca môže v odôvodnených prípadoch predať orgánom činným v trestnom konaní. Vami poskytnuté osobné údaje môže tiež správca poskytnúť ďalej subjektom:

Realizácia kúpnej zmluvy (doprava a platba):

 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • IN TIME SPEDICE, spol.s.r.o., CZ25722174
 • SvingSK spol. s r.o. SK2020109707
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o. SK2021648739
 • Geis Parcel SK s.r.o. SK2023410301

Pre účely spojené s rozosielaním obchodných informácií:

 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • Web4U, s.r.o., CZ26058774
 • North Atlantic Corporations, s.r.o., CZ65409736

Správa informačných systémov:

 • E LINKX a.s., CZ25847180

Právnym dôvodom je tu plnenie povinností z uzavtvorenej zmluvy so subjektom údajov a ďalej tiež oprávnené záujmy správcu či tretej strany. Nie sú predávané osobné údaje patriace do skupiny zvláštnych kategorií osobných údajov.

Doba spracovania

 • Osobné údaje môžu byť správcom spracovávané po dobu nevyhnutnú k plneniu práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, prípadne po dobu nevyhnutne nutnej k vyriešeniu sporov majúcích svôj pôvod v uzatvorenej zmluve.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

 • Osobné údaje je nevyhnutné správcovi poskytnúť za účelom plnenie práv a povinností vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy.

Likvidácia osobných údajov

 • Po naplnení účelu a doby povinnosti spracovania danej lehotou zo zákona sú zpracovávané dáta zmazávané (likvidované) automaticky, hromadne a v pravidelných cykloch.

Osobné údaje mimo EU

 • Osobné údaje ukladáme a spracovávame výhradne na území Európskej únie. To isté platí pre všetkých zpracovateľov, ktorých využívame.

Práva subjektov údajov

Práva, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov prináležia v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov:

 • Právo prístupu ku svojím osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov
 • Právo svôj súhlas kedykoľvek odvolať
 • Právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov www.uoou.cz.

Účastník môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť písomne na adrese MB – SVING, s.r.o., V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 alebo elektronicky na adrese gdpr@sving.cz .

Zásady ochrany osobných údajov v aktuálnom znení platné od 29. mája 2018